PRODUCENCI
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin sklepu charytatywnego

REGULAMIN NAZW DOMENY .PL

(Treść regulaminu dostępna jest również na stronie http://www.dns.pl/regulaminy.html)

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

  DEFINICJE

 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. a)  NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy

   z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938. Szczegółowe dane NASK dostępne są w Witrynie Internetowej NASK tj. pod adresem www.dns.pl.

  2. b)  Regulamin - niniejszy regulamin.

  3. c)  Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą

   składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania

   zostały określone w Witrynie Internetowej NASK.

  4. d)  Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen,

   wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.

  5. e)  Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w Witrynie Internetowej NASK.

  6. f)  Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę za pośrednictwem Partnera.

  7. g)  Abonent - podmiot, który jest stroną Umowy z NASK.

  8. h)  Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy,

   określone w Witrynie Internetowej NASK.

  9. i)  Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu

   korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

  10. j)  Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.

  11. k)  Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny. Świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.

  12. l)  Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążających Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.

  13. m)  Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.

  14. n)  Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.

  15. o)  Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w Witrynie Internetowej NASK.

  16. p)  Witryna Internetowa NASK – witrynę internetową NASK, dostępną pod adresem www.dns.pl, dedykowaną w szczególności dla spraw dotyczących Umowy.

  ZAWARCIE UMOWY

 3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty złożonej za pośrednictwem Partnera, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Oferta, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.

 4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa, w tym w szczególności, że Nazwa Domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu.

 5. NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.

 6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:

  1. a)  Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w Witrynie

   Internetowej NASK,

  2. b)  NASK jest związany umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy

   Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w Witrynie Internetowej NASK.

  WYKONYWANIE UMOWY

 7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny na rzecz Abonenta oraz świadczy Obsługę Administracyjną i Techniczną na rzecz Partnera.

 8. NASK wykonuje Umowę oraz czynności z nią związane w oparciu o dane dotyczące Nazwy Domeny i Abonenta przekazywane przez Partnera. NASK zamieszcza tak przekazane dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez Witrynę Internetową NASK. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących danych związanych z Ofertą lub Umową. W

przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczanie

danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Partner uiszcza opłaty, w wysokości oraz na zasadach ustalonych w odrębnym porozumieniu pomiędzy NASK a Partnerem. Wysokość opłat dotyczących Obsługi Administracyjnej i Technicznej, wskazana jest w zestawieniu opłat pobieranych od Partnerów, publikowanym w Witrynie Internetowej NASK. Obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a

Abonent jest z niego zwolniony.
10. Abonent za pośrednictwem Partnera zawiadamia NASK o każdej zmianie

danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę oraz czynności jej dotyczące posługując się danymi dotychczasowymi.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM

11. Abonent wyraża zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez niego czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.

12. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może, na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK, wskazać innego, wyrażając zgodę, o której mowa w punkcie 11. Wraz z dokonaniem takiej zmiany, zgoda udzielona dotychczasowemu Partnerowi wygasa wobec NASK.

13. Jeżeli porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 11, zostanie rozwiązane lub wygaśnie, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy, w szczególności co do udzielenia takiej zgody innemu Partnerowi na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK. W tym okresie Obsługa Administracyjna i Techniczna nie jest wykonywana. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK lub brak udzielenia w takim terminie zgody, o której mowa powyżej, uprawnia NASK do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny. Czynności dotyczące zaprzestania Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania, przy czym w sytuacji, w której w czasie takiego wstrzymywania udzielona zostanie wskazana powyżej zgoda, Umowa jest kontynuowana.

14. NASK nie jest reprezentowany przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do piętnastokrotnej wartości najwyższej spośród opłat wskazanych w zestawieniu opłat pobieranych od Partnerów, publikowanym w Witrynie Internetowej NASK w dniu zainicjowania postępowania dotyczącego takiego odszkodowania. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

ZMIANY

16. Zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 17 Regulaminu. 17. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy

Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez stronę Sporu, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące zakończenia obowiązywania Umowy.

18. Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.
19. Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem punktu 6 lit. b w

stosunku do Zmiany Delegacji.

SPORY

20. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

21. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty rozwiązania Umowy na podstawie innych zapisów Regulaminu, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje. Zapisy niniejszego punktu oraz punktu poprzedzającego nie znajdują zastosowania w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

22. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do rozwiązania przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wykonywanie orzeczeń oraz czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może odbywać się w oparciu o procedury opublikowane w Witrynie Internetowej NASK.

OBOWIĄZYWANIE

23. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane za pośrednictwem Partnera, z zastrzeżeniem punktu 13. Za wypowiedzenie uznaje się w szczególności nieuiszczenie przez Partnera opłaty, o której mowa w punkcie 9, dotyczącej świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny, z zastrzeżeniem zdania drugiego w punkcie 26. NASK nie będzie żądał od Abonenta uiszczenia takich opłat.

24. NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.

25. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.

26. Zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym czynności dotyczące zaprzestania Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania. W przypadku uiszczenia przez Partnera opłaty, o której mowa w punkcie 9, dotyczącej świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny, w czasie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które było konsekwencją nieuiszczenia takiej opłaty, Umowa jest kontynuowana.

27. W przypadku ustalenia przez NASK, że korzystanie z Utrzymywania Nazwy Domeny powoduje, może spowodować lub wpływać na zaistnienie lub rozwój zagrożenia dla bezpieczeństwa lub stabilności ogólnoświatowego systemu domen lub Domeny .pl, NASK jest uprawniony do wstrzymania Utrzymywania Nazwy Domeny lub Zmiany Delegacji.

28. Rozwiązanie Umowy, nie jest podstawą do zwrotu przez NASK w części lub w całości opłat, o których mowa w punkcie 9, przy czym NASK nie będzie żądał od Abonenta uiszczenia jakichkolwiek opłat w związku z rozwiązaniem Umowy. NASK nie ingeruje w kwestie rozliczeń między Abonentem a Partnerem.

INNE POSTANOWIENIA

29. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania Partnerowi lub NASK błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

30. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem lub w postaci załącznika do wiadomości przesłanej przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.

31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

32. Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

33. O zmianie Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może, w szczególności poprzez Partnera, poinformować Abonenta o zmianie Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmieniony Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zapisy niniejszego punktu nie wpływają na inne postanowienia Regulaminu dotyczące zakończenia obowiązywania Umowy.

34. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r., przy czym w stosunku do Abonenta związanego Umową w tej dacie, Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana zgodnie z punktem 33, od dnia wskazanego powyżej lub dnia wynikającego z punktu 33, w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później. W stosunku do Abonenta związanego Umową obejmującą wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na jego rzecz, Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie na zasadach określonych powyżej pod warunkiem uprzedniego udzielenia zgody, o której mowa w punkcie 11 powyżej, na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera, przy czym zgoda taka jest udzielana na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK (dalej: „Wybór Partnera”). W sytuacji, w której Wybór Partnera nie zostanie dokonany przed dniem 1 grudnia 2015 r., stosuje się zapisy punktu 35.

35. Korzystanie z Obsługi Administracyjnej i Technicznej świadczonej przez NASK na rzecz Abonenta możliwe będzie wyłącznie do zakończenia obowiązującego takiego Abonenta okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika, a rozpoczętego przed dniem 2 grudnia 2015 r. Brak dokonania Wyboru Partnera przed upływem wskazanego powyżej okresu uprawnia NASK do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny, przy czym rozwiązanie takie może poprzedzić wstrzymanie Utrzymywania Nazwy Domeny po upływie wskazanego powyżej okresu. W wypadku dokonania Wyboru Partnera w czasie takiego wstrzymywania, Umowa będzie kontynuowana, a Regulamin w brzmieniu niniejszym rozpocznie obowiązywanie w stosunku do takiego Abonenta z chwilą dokonania Wyboru Partnera.

36. Niezależnie od postanowień powyższych, zapisy punktów 34-36 wobec Abonentów związanych Umową, obowiązują od dnia wynikającego z punktu 33 Regulaminu, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana zgodnie z zapisami tego punktu.

37. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.

.PL DOMAIN NAME REGULATIONS

Offer or the Agreement. Natural persons' consent shall be required to

include personal data, in accordance with the law.
9. The Partner shall pay the fee in the amount and in accordance with the

rules specified in a separate agreement between NASK and the Partner. The amount of the fees pertaining to the Administrative and Technical Service has been specified in the breakdown of the fees, collected from the Partners, published at the NASK’s Website. The duty to pay the fee shall be imposed on the Partner and the Subscriber shall be exempted from that duty.

10. The Subscriber, through the Partner, shall notify the NASK of each change of data concerning the Domain Name or the Subscriber. In case of non- notification, the NASK shall perform the Agreement and the activities related therewith using only the previous data.

CO-OPERATION WITH THE PARTNER

11. The Subscriber shall give his consent to the provision of the Administrative and Technical Service for the Partner and to the Partner's carrying out of other actions related to the Agreement but any actions or omissions of the Partner shall have an effect directly on the Subscriber. By giving his consent, mentioned above, the Subscriber shall be responsible towards the NASK for the Partner's actions or omissions connected with the Domain Name which the Agreement concerns.

12. The Subscriber, in the place of the previous Partner, under the rules laid down at the NASK’s Website, may designate another Partner, giving the consent specified in Article 11. After such a designation, the consent given to the previous Partner shall expire in respect of NASK.

13. If the Co-operation Agreement in the field of the Administrative and Technical Service with the Partner, who has been given the consent by the Subscriber in accordance with Article 11, has been terminated or expired, the Subscriber shall submit, in the form and time stated by the NASK, a statement on the term of the Agreement, and in particular on giving such a consent to other Partner under the rules laid down at the NASK’s Website. During the time period, mentioned above, the Administrative and Technical Service shall not be executed. The non-submission of the statement in the form and time stated by the NASK or lack of consent, given within the time period, specified above, shall entitle NASK to terminate the Agreement by ceasing to Maintain the Domain Name. The activities regarding the cessation of Maintenance of the Domain Name may be preceded by suspension of its Maintenance, however, when during such suspension the consent, specified above, is given, the Agreement shall be continued.

14. The NASK is not represented by the Partner nor is responsible for any actions or omissions of the Partner.

LIABILITY

15. The NASK shall be liable towards the Subscriber for any damage being the consequence of improper performance or non-performance of obligations by the NASK. The amount of the compensation shall be limited to fifteen-fold amount of the highest of fees specified in the breakdown of fees collected from the Partners, published at the NASK’s Website on the day of commencing the compensation procedure. The limited liability shall not apply if the damage has been done willfully as well as in other cases determined by the binding law.

CHANGES

16. The Change of the Subscriber shall be effected through the Partner without prejudice to the circumstances determined in Article 17 of these Regulations.

17. In case the NASK has been notified about a Dispute, the Change of the Subscriber of the Domain Name that has been the subject matter of the Dispute shall be suspended until the time of the Dispute resolution but no later than a year after the NASK has been notified about the Dispute. This period of time can be extended by the NASK on condition that the party of the Dispute proves that the Dispute has not been resolved yet. The suspension of the Change of the Subscriber shall not influence the articles of these Regulations concerning the termination of the Agreement.

18. The Change of Delegation shall be made through the Partner.
19. Articles 3 to 6 shall apply accordingly, except for Article 6.b. concerning

the Change of Delegation.

DISPUTES

20. In case a third party initiates a legal action in the Arbitration Court against the Subscriber claiming that the Subscriber has infringed the rights of that person by entering into or performing the Agreement, the Subscriber shall submit to that Arbitration Court a duly signed arbitration clause to the Arbitration Court in due time stated in the summon to sign this arbitration clause.

21. The non-signing of the arbitration clause specified above shall result in the termination of the Agreement three months after the time stated to sign this arbitration clause, and this time limit shall be shortened to the date of terminating the Agreement on the basis of other provisions of the Regulations, if this date occurs before the end of the three month-period after the time stated to sign this arbitration clause. If the NASK has been informed during the time period specified above by the Arbitration Court about the delivery of the signed arbitration clause to that Court, the Agreement shall not be terminated. The provisions of this Article and the preceding Article shall be enforced in cases specified by universally binding law.

22. A legally valid decision of an arbitration court or the common court stating that the Subscriber has infringed a third party's rights shall be a basis for the termination of the Agreement by the NASK with that Subscriber without the period of termination. Execution of decisions and actions, described in the preceding sentence, may be effected on the basis of the procedures published at the NASK’s Website.

VALIDITY PERIOD OF THE AGREEMENT

23. The Agreement shall be entered into for an unlimited period of time and can be terminated at any time by the Subscriber without the period of termination. The termination of the Agreement shall be made through the Partner without prejudice to Article 13. Partner’s failure to pay the fee, specified in Article 9, regarding the provision of Administrative and Technical Service after the first year of Domain Name Maintenance, shall be in particular deemed as the termination of the Agreement, subject to the

second sentence in Article 26. NASK shall not demand the payment of

such a fee from the Subscriber.
24. The NASK can terminate the Agreement in writing with a three-month

period of termination.
25. Irrespective of the reasons specified in other articles of these Regulations,

the NASK can terminate the Agreement without the notice if the provisions

of the Regulations have been infringed by the Subscriber.
26. Ceasing of the Maintenance of the Domain Name by the NASK is equivalent to the termination of the Agreement, however, actions related with ceasing of the Maintenance of the Domain Name can be preceded by the suspension of the Maintenance of the Domain Name. In case the Partner has paid the fee, specified in Article 9, regarding the provision of Administrative and Technical Service after the first year of the Maintenance of the Domain Name, during the suspension of the Maintenance of the Domain Name, which has been a consequence of

failure to pay the fee, the Agreement shall be continued.
27. When NASK has determined that the Maintenance of the Domain Name causes, may cause or affect the emergence or development of danger of security and stability of global domain name system or the .pl Domain, NASK shall be authorized to suspend the Maintenance of the Domain

Name or Change of Delegation.
28. The termination of the Agreement shall not be the basis for returning by

NASK in whole or in part the fees, specified in Article 9, whereby NASK shall not demand from the Subscriber the payment of any fees regarding the termination of the Agreement. NASK shall not interfere in the settlement issues between the Subscriber and the Partner.

OTHER PROVISIONS

29. The consequences of submitting false statements, giving incorrect, not complete, or untrue data to the Partner or NASK shall burden the Tenderer and the Subscriber.

30. The NASK can use e-mail addresses given by the Tenderer or the Subscriber to communicate in cases concerning the Tender or the Agreement. E-mails sent at the above addresses shall be deemed duly delivered. The Subscriber's correspondence can be sent by fax or as an attachment to a message sent by e-mail, however, NASK can require the document to be delivered in original.

31. The provisions of these Regulations shall not infringe consumers' rights arising out of the binding law in the Republic of Poland.

32. These Regulations shall constitute a part of the Agreement, and if any discrepancy arises between the provisions of these Regulations and the Agreement, the provisions of the Agreement shall apply.

33. The Subscriber shall be informed of any change in the Regulations, in accordance with the law. The NASK can, in particular through the Partner, inform the Subscriber of a change in the Regulations in an electronic form. The Regulations changed shall be binding to the Subscriber unless he/she terminates the Agreement within two (2) weeks of the day on which he was notified of the change. The period of the termination of the Agreement shall be one (1) month. The provisions of this Article do not affect other provisions of the Regulations regarding the termination of the Agreement.

34. The Regulations in this wording shall take effect on 1 December 2015, whereby as for the Subscriber bound by the Agreement on that day, the Regulations in this wording shall be binding, unless the Agreement has been terminated under Article 33, from the date mentioned above or the date resulting from Article 33, depending which day comes later. As for the Subscriber, bound by the Agreement on execution of the Administrative and Technical Service for him/her, the Regulations in this wording shall take effect pursuant to the rules specified above, unless the consent, referred to in Article 11, has been granted previously for the execution of the Administrative and Technical Service for the Partner, whereby, that consent shall be granted under the rules specified at the NASK’s Website (hereinafter referred to as: “Partner’s Choice”). In case the Partner’s Choice is not made before 1 December 2015, the provisions of Article 35 shall be applied.

35. Using the Administrative and Technical Service provided by NASK for the Subscriber shall only be permitted to the end of the Subscriber’s billing period, set on the basis of the Price List and started before 2 December 2015. Lack of Partner’s Choice before the expiry of the period, specified above, shall entitle NASK to terminate the Agreement by ceasing to Maintain the Domain Name, however, this termination may be preceded by the suspension of the Maintenance of the Domain Name after the lapse of the period specified above. When the Partner’s Choice is made during the suspension, the Agreement shall be continued and the Regulations in this wording shall be effected for the Subscriber with the moment the Partner’s Choice is made.

36. Irrespective of the above arrangements, the provisions of Articles 34-36 as for the Subscribers, bound by the Agreement, shall be effected from the date resulting from Article 33 of the Regulations, unless the Agreement has not been terminated under the provisions of that article.

37. In cases not specified by the Regulations and the Agreement, the provisions of law binding in the Republic of Poland shall apply. Any Disputes concerning the obligations arising from the Agreement between the Subscriber whose place of abode or registered office is situated outside the territory of Poland and the NASK shall be resolved by common courts competent due to the NASK's registered office location.

(Content Regulations is also available on website http://www.dns.pl/english/rules.html)

 1. These Regulations set out the conditions of providing services by NASK within the scope of .pl domain names maintenance.

  DEFINITIONS

 2. The definitions used in these Regulations shall have the following meanings:

  1. a)  NASK is 'Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - instytut badawczy' [Scientific and Academic Computer Network – research institute] with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register at number: 0000012938. Detailed information on NASK is available at NASK’s Website: www.dns.pl.

  2. b)  Regulations are these regulations.

  3. c)  Domain name is a set of characters in .pl Domain. The characters that

   can be components of a domain name, number of characters and the conditions of their inclusion have been specified in the NASK’s Website.

  4. d)  .pl Domain is a domain of the world-wide system of domains added to a database of the Internet Assigned Numbers Authority that corresponds to a two-letter code of the Republic of Poland, in accordance with the standards used by the Internet Assigned Numbers Authority.

  5. e)  Partner is an entity bound with the NASK by a co-operation agreement on the Administrative and Technical Service that has been put on an up-to-date list of Partners included in the NASK’s Website.

  6. f)  Tenderer is an entity or natural person who has submitted a tender through a Partner in order to enter into the Agreement.

  7. g)  Subscriber is a party in the Agreement concluded with NAS.K

  8. h)  Tender is an offer to enter into the Agreement, specifying the domain name, the Subscriber and servers intended to maintain the domain name and other data necessary to enter into and perform the

   Agreement, specified in the NASK’s Website.

  9. i)  Maintenance of the Domain Name is making possible for the Internet

   users to use the data specified by the Subscriber necessary for the communication on the Internet and stored in the memory of a device intended for that purpose by the NASK. The use of data consists in replies to requests from the Internet users.

  10. j)  Administrative and Technical Service is a set of actions performed by the NASK necessary for the Maintenance of the Domain Name. The actions include in particular the maintenance of data transferred by the Subscriber and making data processing systems available.

  11. k)  Agreement is an agreement between NASK and the Subscriber, including the Maintenance of the Domain Name. NASK’s services on the Administrative and Technical Service shall be regulated in a separate agreement to be entered into between the NASK and the Partner.

  12. l)  Change of the Subscriber is the transfer of all the Subscriber's rights and obligations to a third party under the Agreement.

  13. m)  Dispute is a legal action initiated by a third party in the Arbitration Court or any other court to protect that party's rights that could have been infringed by the Subscriber by entering into or performing the Agreement.

  14. n)  Change of Delegation is a change of information on the servers intended to Maintain the Domain Name.

  15. o)  Arbitration Court is one of the permanent Arbitration Courts operating at organizations which are bound with the NASK by co-operation agreements on disputes resolution, specified in the NASK’s Website.

  16. p)  NASK’s Website is NASK’s website, available at www.dns.pl, designed in particular for Agreement purposes.

  ENTERING INTO THE AGREEMENT

 3. The Agreement between the NASK and the Subscriber shall have been entered into when the NASK has accepted the Tender, submitted through a Partner, but no later than at the time the Maintenance of the Domain Name has started. The Tender, irrespective of the form in which it has been submitted to the Partner, shall be sent by the Partner to the NASK in the form agreed between the NASK and the Partner in a separate agreement.

 4. By submitting the Tender, the Tenderer guarantees that the data included in the Tender is accurate and that the submission of the Tender and the performance of the Agreement do not infringe any third parties' rights or the law, and in particular that the domain name will not be used to distribute malicious software, manage botnets and phishing.

 5. The NASK shall not examine whether by entering into or performing the Agreement the Subscriber has infringed the third parties' rights or the law. The entering into the Agreement does not mean that the Subscriber shall be given any rights concerning the Domain Name except for those clearly resulting from the Agreement nor that the Tender or the performance of the Agreement by the Subscriber infringes the third parties' rights.

 6. The NASK can refuse to accept the Tender, in particular, if:

  1. a)  the Tenderer has not met any technical conditions specified in the

   NASK’s Website,

  2. b)  the NASK is bound by the Agreement on the Maintenance of the same

   Domain Name which has been indicated in the Tender or the entering into the Agreement is underway unless the Tender has been an option whose meaning has been specified in the separate regulations published in the NASK’s Website.

  PERFORMANCE OF THE AGREEMENT

 7. The NASK shall execute the Maintenance of the Domain Name for the Subscriber and provide the Administrative and Technical Service for the Partner.

 8. NASK shall perform the Agreement and the activities related therewith basing on the data of a Domain Name and a Subscriber referred by a Partner. The NASK shall include the Subscriber's data, referred as specified above, in the data base of the subscribers of the Domain Name that is publicly accessible through the NASK’s Website. NASK may demand additional documents and information on the data related with the

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl